05
Th8

Phúc Land tổ chức giải bóng đá mở rộng lần thứ 1 cho toàn bộ hệ thống công ty.