18
Th11

TIN VUI BĐS

Chính phủ lập Tổ công tác tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai dự án bất động sản https://doanhnghiepkinhtexanh.vn/chinh-phu-lap-to-cong-tac-thao-go-kho-khan-vuong-mac-trong-trien-khai-du-an-bat-dong-san-a11068.html